Klub Fantastyki Druga Era, główny organizator Pyrkonu, ogłasza rozpoczęcie kolejnej, szóstej edycji Konkursu Literackiego. Oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł i chwały z wygrania konkursu będzie można zyskać sławę, gdyż zwycięskie opowiadanie zostanie wydrukowane w Informatorze Pyrkonu 2008. Na zwycięzcę czeka również akredytacja na ten konwent.

Prace o objętości do piętnastu tysięcy znaków można nadsyłać na adres konkurs@drugaera.org do dnia 7 stycznia 2008 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 25 lutego 2008 r.

Regulamin:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNIE

1. Celem konkursu jest wybranie opowiadania, które zostanie umieszczone w Informatorze Konwentowym, przygotowanym z okazji konwentu Pyrkon 2008.

2. Organizatorem Konkursu jest Klub Fantastyki Druga Era w Poznaniu.

3. Konkurs rozpoczyna się 26 listopada 2007 r. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 7 stycznia 2008 r. (decyduje data wysłania maila). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 25 lutego 2008 r.

4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pyrkon.pl

5. Nagrodą główną jest wydrukowanie zwycięskiego opowiadania w informatorze konwentowym (przewidywany nakład 1500 egzemplarzy), który będzie rozdawany wszystkim gościom i uczestnikom konwentu Pyrkon 2008. Dodatkowo, autor zwycięskiego opowiadania zostanie uhonorowany nagrodą finansową w kwocie 100 zł, akredytacją na konwent Pyrkon 2008 oraz nagrodami książkowymi.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzcy, oraz do przyznania specjalnych wyróżnień wśród nadesłanych prac, nagradzanych upominkami książkowymi.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. W konkursie może brać udział każdy, z wyjątkiem osób należących do jury konkursu.

2. Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie.

3. Nadsyłane opowiadanie musi być sporządzoną w języku polskim pracą własną, wcześniej nie nagradzaną i nie publikowaną.

4. Nadsyłane opowiadanie musi zawierać wyraźne elementy fantastyczne.

5. Objętość nadesłanej pracy nie powinna przekroczyć piętnastu tysięcy znaków (liczone ze spacjami). Przekroczenie wskazanej ilości znaków o ponad tysiąc, powoduje dyskwalifikację tekstu, bez jego merytorycznego oceniania.

6. Format w jakim należy przysyłać pracę to .rtf lub .doc. Przesłanie pracy w innym formacie, może być podstawą do dyskwalifikacji opowiadania, bez jego merytorycznej oceny.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy w załączniku, wyłącznie na adres konkurs@drugaera.org wraz z imieniem, nazwiskiem, oraz danymi umożliwiającymi późniejszy kontakt z uczestnikiem konkursu.

8. Nie spełnienie wymogów formalnych, określonych w punktach poprzednich powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dopuszczeniu do oceny merytorycznej decyduje koordynator jury. Od decyzji koordynatora jury, odwołanie nie przysługuje. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.

9. Dane osobowe. będą wykorzystane tylko do celów związanych z konkursem i nie będą udostępniane innym osobom lub organizacjom. Po rozwiązaniu konkursu zostaną skasowane.

III. WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU

1. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest 3 osobowe jury w składzie członków klubu fantastyki Druga Era, pod przewodnictwem koordynatora konkursu, który kieruje pracami jury i czuwa nad sprawnym przeprowadzeniem konkursu.

2. Oceniając prace, jury będzie brało pod uwagę czystość gramatyczną i ortograficzną opowiadania, wyjątkowość pomysłu, oryginalność w jego ukazaniu, ogólne wrażenie tekstu.

3. Każdy z jurorów ocenia konkursowe opowiadania w skali 0-10. Konkurs wygrywa opowiadanie, które zdobędzie największą sumę punktów przyznanych przez jurorów. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej opowiadań równiej ilości punktów, o zwycięstwie decyduje iloczyn punktów przyznanych przez każdego z jurorów. W ponownej sytuacji równej ilości punktów, o zwycięstwie decyduje jury podczas narady.

4. Oceny przyznawane przez jury pozostaną tajne.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadsyłanych tekstów w informatorze konwentu Pyrkon 2008, na stronie www.pyrkon.pl, oraz we fanzinie “Inne Planety”.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie konkursu, o czym zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na stronie www.pyrkon.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na maila konkurs@drugaera.org

Przeczytaj informacje na temat wysyłania materiałów

Wynik rzutu:

Najczęściej pobierane materiały

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 karta postaci 3 MB 4508
2 karta 2ed drachenfels 3 MB 3850
3 altdorf_night 4 MB 3750
4 Zapłata 54 KB 3381
5 BookOfRats 1 MB 3361

Najwyżej oceniane materiały